Rejsebetingelser

Tilmelding
Rejser/endagsture kan du tilmelde dig enten ved at booke på hjemmesiden, ved at ringe til os på tlf. 71 99 71 21 eller besøge os på kontoret i Fårevejle.
Efter booking fremsender Nordvesttours et rejsebevis til dig på mail. Modtager du ikke rejsebeviset, så tjek i mappen med uønsket post eller kontakt os førstkommende hverdag.
Du har også mulighed for at få tilsendt rejsebeviset med post – blot giv os besked herom.
Tjek altid rejsebeviset igennem ved modtagelse. Såfremt rejsebeviset ikke er i overensstemmelse med det ønskede, bedes du kontakte os straks i kontorets åbningstid. På rejsebeviset vil det fremgå, hvilken rejse du har købt, hvilken dato, påstigningssted og tid samt betalingsoplysninger.
Din rejse/tur er først bekræftet herfra, når du modtager rejsebevis.

Vi anbefaler hurtig tilmelding, da der er begrænset antal pladser på rejserne/turene.

Betaling
Betalingsoplysninger er anført nederst på rejsebeviset, hvor du også kan se seneste dato for betaling. Normalt vil depositum skulle betales senest 8 dage efter booking og restbeløbet 60 dage før afrejse.
Betaling via netbank: nederst på rejsebeviset er en betalings kode (som på girokort). Den begynder med +71.  Såfremt denne benyttes, registreres dit kunde- og rejsebevisnummer automatisk.

Beløbet kan også indsættes i Dragsholm Sparekasse: Reg.nr 0537 konto 0000632163. HUSK at anføre rejsebevisnummer samt evt. navn ved alle indbetalinger!

Der kan også betales via mobilepay på nr. 52099 (der vil stå Gislinge Turistfart). Husk at anføre rejsebevisnummer.

Når depositum er betalt, er købet bindende. Ved betaling bekræfter køber at have læst programmet for rejsen og vores rejsebetingelser.

Rejsebevis
Rejsebeviset er din bekræftelse på køb af rejsen/endagsturen. Det er en god idé at medbringe det på rejsen, da du her kan se påstignings sted og tid. Det er dog ikke påkrævet, da chaufføren har alle deltagernavne på sin liste. Rejsebeviset er kun gyldigt, såfremt betalingen er registreret.
Gælder dit rejsebevis til en forestilling, vil selve billetten til forestillingen blive udleveret i bussen på rejsedagen.

Overdragelse af rejsebevis
Bliver du forhindret i at deltage, kan det i mange tilfælde være muligt at overdrage sit rejsebevis til en anden. Kontakt kontoret, da vi under alle omstændigheder skal ændre navn på deltagerlisten eller slette rejsebeviset. Vi skal vide navne på alle gæster i bussen.

Videresalg af billetter i kommercielt øjemed er ikke tilladt og er ulovligt i henhold til dansk lovgivning.

Ændring af påstigningssted
Ændringer i påstigningssted bedes meddelt Nordvesttours senest 10 dage før afgang. Ændringer er sjældent muligt på selve afrejsedagen.

Bortkomst
Hvis rejsebeviset bliver væk før arrangementet, kan nordvestTOURS udstede et nyt til dig inden arrangementet.

Rejsens/arrangementets pris
Rejsens pris inkluderer alt der er nævnt under den enkelte rejse og er baseret på at to personer deler et dobbeltværelse. Der vil være anført enkeltværelsespris under rejsebeskrivelsen. Som hovedregel omfatter prisen ikke drikkevarer eller personlige udflugter, der ikke er noteret under rejsebeskrivelsen. Ønsker du ikke at deltage på en af de inkluderede udflugter i vores pakkerejser, kan det ikke udløse refusion af nogen art.
Du betaler ikke fakturagebyrer hos os.

Forsikringer

Vi anbefaler at der tegnes en afbestillingsforsikring, der beskytter ved afbestilling pga. sygdom. Denne skal tegnes ved rejsens bestilling.

Vi anbefaler ligeledes at der tegnes en rejseforsikring i forbindelse med køb af rejser. Afbestillingsforsikringen skal tegnes inden depositum indbetales. Vi kan både anbefale Europæiske Rejseforsikring og Gouda Rejseforsikring. Ofte har rejsedeltageren ligeledes gode muligheder for at tegne disse forsikringer i sit eget forsikringsselskab.

 

Rejsedeltagerens afbestilling

Afbestilling af busrejse

 • Indtil 60 dage før afrejsetidspunktet refunderes depositum minus gebyr på kr. 275,-
 • fra 60 dage til 45 dage før afrejse er depositum og gebyr tabt.
 • Fra 45 dage til 8 dage før afrejsen er 75 % af rejsens pris tabt.
 • Mindre end 7 dage før afrejsen, er rejsens fulde pris tabt.

Afbestilling skal meddeles skriftlig eller ved personlig henvendelse til bureauet. Rejsebeviset bedes medbragt eller fremsendt.

Afbestilling af teater/koncertarrangementer (her gælder særlige regler, da koncert/teaterbilletter ikke er omfattet af fortrydelsesretten)

 • Indtil 60 dage før afrejsetidspunktet refunderes depositum minus gebyr på kr. 150,-
 • Mindre end 60 dage før arrangementet er turens fulde pris tabt.
 • Refundering
  Købte billetter refunderes kun senere end 60 dage før arrangementet i tilfælde af aflysning. Et event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, datoen, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke. Læs dog informationen om arrangementet.
 • I øvrigt gøres opmærksom på, at i henhold til ”Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Afbestilling skal meddeles skriftlig eller ved personlig henvendelse til bureauet. Rejsebeviset bedes medbragt eller fremsendt.

Afbestilling af endagstur (ikke teater/koncert endagsture)

 • Indtil 30 dage før afrejsetidspunktet refunderes depositum minus gebyr på kr. 150,-
 • fra 30 dage til 14 dage før afrejse er depositum og gebyr tabt.
 • Fra 14 dage til 8 dage før afrejsen er 75 % af turens pris tabt.
 • Mindre end 7 dage før afrejsen, er turens fulde pris tabt.

 

Rejsedeltageren forpligtelse

Udeblivelse m.v.
Rejsedeltagere der ikke møder rettidigt på det aftalte afgangssted/ ikke kan tiltræde rejsen grundet manglende eller ugyldigt pas/mangler andre obligatoriske rejsedokumenter, vil ikke kunne forvente nogen godtgørelse.

Selvhjulpen
Deltagelse i rejserne/arrangementerne forudsætter, at man er selvhjulpen og selv kan håndtere bagage, følge med gruppe mm. Ønsker man at medbringe rollator eller lign., skal man altid forhøre sig hos rejsebureauet om den valgte rejse er egnet til dårligt gående og få noteret det på rejsebeviset. Vi forsøger så vidt muligt at imødekomme ønsker herom.

Rejsedeltagerens dokumentation
Rejsedeltageren er forpligtet til at medbringe nødvendig identifikationsdokumentation og holde sig opdateret om krav til disse på vores destinationer. Dette gælder også visumregler, toldregler og lign. Eventuelle økonomiske konsekvenser er for deltagerens egen risiko og regning.Pas skal være gyldigt og du skal altid kunne identificere dig både i Danmark og på vores arrangementer udenlands. Husk også gyldige forsikringspapirer.

Særønsker
Ønsker du specialkost grundet diabetes eller allergier, oplys da dette ved bookning. På mange rejser vil det være muligt at medbringe rollator, sammenklappelig kørestol eller lign. Spørg ved den enkelte rejse og få noteret det på rejsebeviset.

Reklamation
Fejl og mangler ved indkvarteringen skal forsøges udbedret direkte via vores personale på stedet – rejseleder/chauffør. Herefter via underleverandøren, eks. hotellet. Såfremt dette ikke er forsøgt, kan evt. klager ikke imødekommes efter hjemkomsten. Vores personale er behjælpelig undervejs, så kontakt dem. Evt. klager over fejl el. mangler vedr. rejsen skal underrettes pr. skrift til bureauet straks efter hjemkomst – dog senest 10 dage fra hjemkomstdatoen.

Ordensbestemmelser
Rejseleders og chaufførs anvisninger skal altid følges.
Personer der er til ulempe/skade for materiel, chaufføren eller øvrige rejsende eller på anden måde hindrer en rimelig afvikling af rejsen, kan i grove tilfælde ekskluderes fra rejsen, uden godtgørelse.
Rejsedeltageren skal rette sig efter vores underleverandørers ordensbestemmelser, det være sig hoteller, udflugtssteder, teatret mm.

Bureauet påtager sig intet ansvar for, tilslutning til anden trafikforbindelse, ændringer, forsinkelser etc., der følge af aftalebrud, force majeure eller force majeure-lignende situationer, trafikuheld, vejr eller andre forhold, som bureauet er uden indflydelse på. De herved evt. merudgifter påhviler rejsedeltagerne. Bureauet indtræder ikke i det lovpligtige ansvar, som påvirker transportselskaberne, hoteller og andre der samarbejdes med – eller skade på person, for bortkommet stjålet/beskadiget bagage, og hæfter ikke for henlagte effekter. Vi anbefaler at der tegnes en Rejsegodsforsikring.  Bureauet forbeholder sig ret til ændringer i bestemmelserne og rejseprogram.

Ved tvist er det dansk ret der skal regulere ethvert krav der rejses over for bureauet og søgsmålet skal anlægges ved dansk domstol eller voldgift i Danmark

Sygdom, uheld eller anden årsag for hindring af rejsedeltagelse
Hvis en rejsedeltager bliver syg eller kommer til skade under en rejse, er deltageren forpligtet til at afholde alle udgifter i forbindelse med dette herunder læge, medicin, hospitalsregninger, befordring, hjemrejse m.v. deltageren kan ikke kræve, at programmet ændres for de øvrige gæster. Medbring altid sygesikringsbevis! Vi anbefaler at der tegnes en rejseforsikring der dækker under rejsen.

Bagage
Der må foruden håndbagage max 10 kg. (55x40x20 cm) medtages en rejsekuffert af max 20 kg. pr. deltager – undlad at anbringe kontanter og pas i kufferten. Ekstra bagage (ud over ovennævnte) kan risikere at blive afvist pga. pladsmangel – evt. ekstra bagage skal på forhånd være aftalt med bureauet. Dette gælder også barne/klapvogne og sammenklappelige kørestole samt rollatorer. Husk at mærke bagagen.

Glemte sager
Efterlysning af glemte sager skal ske i bureauets åbningstider, mandag – fredag kl. 09:00-16:00.
Indleverede effekter vil på anmodning blive fremsendt for kundes regning (pr. efterkrav).

Persondataforordning
Dine persondata, som du har delt med os, opbevarer og behandler vi kun i forbindelse med at kunne gennemføre rejsen.

Nødtelefon
Vores nødtelefon kan kontaktes udenfor kontorets åbningstid i forbindelse med nødsituationer vedr. rejser med afgang næste hverdag eller lign. Tlf. 51571707.

——–

Aflysninger fra Nordvesttours side

Aflysning af en rejse kan finde sted, hvis tvingende forhold efter bureauets skøn gør det nødvendigt. Ved manglende tilslutning, kan rejsen blive aflyst senest 30 dage før afrejsen. Hele det indbetalte beløb refunderes, når du har kontaktet os med kontooplysninger og rejsebevisnr. Der er ingen mulighed for yderligere godtgørelse.
Endagsarrangementer kan, ved manglende tilslutning, blive aflyst senest 14 dage før turen.

Ændringer fra Nordvesttours side
Bureauet forbeholder sig ret til evt. prisforhøjelse som følge af valutaændringer, stigende oliepriser etc., samt retten til at foretage programændringer f.eks. ved omlægning af rejserute eller ændring af overnatningssteder, at flytte gæster til et andet hotel af samme standard. I øvrigt anerkendes ikke klager over uensartede værelser. Alle viste billeder af værelser i brochurematerialet, er eksempler og det kan her ikke forventes at være som vist på billedet.
Vi forbeholder os ret til at ændre på rækkefølgen af udflugter på rejser og rækkefølgen af udflugtsmål på endagsture.
Ture og rejser køres i moderne turistbusser. Endagsture kan i visse tilfælde ved lav tilslutning køres i vores 28-personers bus (dette sikrer gennemførsel af flest mulige arrangementer).

Forbehold
nordvestTOURS tager forbehold for fejl i oplysninger om arrangementet, priser, trykfejl, ekstraordinære prisforhøjelse af eksempelvis brændstof og for udsolgte arrangementer.

Nordvesttours/Gislinge Turistfart er registreret i Rejsegarantifonden nr. 2225, Danske Busvognmænd og har Cvr. nr. 31 71 94 45.

——–

nordvestTOURS

Højgårdsvej 10 A

4540 Fårevejle

mail@nordvesttours.dk
Telefon +45 71 99 71 21